Odjel za lingvistiku

O nama

Plakat

Lingvistika analizira kako pojedine jezike tako i svojstva jezika kao sposobnosti svojstvene isključivo ljudima. Pronalaženjem sličnosti u različitim jezicima, ali i stjecanjem uvida u svu raznolikost na koju nailazimo u jezicima svijeta, lingvistika doprinosi razumijevanju funkcioniranja ljudskog uma te kulturnih i širih društvenih procesa. Budući da u produkciji, razumijevanju i usvajanju jezika sudjeluje niz čimbenika, lingvistika se danas oslanja na spoznaje i iz drugih znanosti (sociologije, psihologije, antropologije, filozofije, biologije i neuroznanosti, računarstva i drugih) te istovremeno doprinosi njihovu razvoju.

Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru osnovan je 2008. godine i djeluje u zgradi Sveučilišta u Zadru na adresi Trg kneza Višeslava 9.

Na Odjelu se nude tri studijska programa, jedan preddiplomski i dva diplomska:

  • dvopredmetni preddiplomski studij  Language and Communication in a Multilingual society/Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu (program traje tri godine, odnosno šest semestara te nosi 180 ECTS bodova),
  • dvopredmetni diplomski studij lingvistike (program traje dvije godine, odnosno četiri semestra te nosi 60 ECTS bodova),
  • jednopredmetni diplomski studij lingvistike (program traje dvije godine, odnosno četiri semestra te nosi 120 ECTS bodova).

Preddiplomski studij Language and Communication in a Multilingual society/Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu dvopredmetni je studij i izvodi se od akademske godine 2018./2019. Radi se o prvom studiju na Sveučilištu u Zadru koji će se gotovo u cijelosti izvoditi na engleskom jeziku. To je ujedno i prvi studij usmjeren na usvajanje primijenjenih i praktičnih znanja iz područja lingvistike pa se i time izdvaja iz postojeće ponude preddiplomskih filoloških studija u Republici Hrvatskoj. Osim toga, studij ima inovativnu modularnu strukturu koja, s jedne strane, omogućuje usmjeravanje pažnje studenata u svakom semestru studija na određeno područje lingvistike (razumijevanje jezika, komunikacije i jezične raznolikosti; višejezičnost u prostoru i vremenu; učenje i podučavanje jezika; međukulturnu komunikaciju u digitalnom dobu; jezične tehnologije, izvore i alate; vještine i metode za studij jezika), a s druge, dozvoljava stupanj fleksbilnosti budući da redoslijed izvođenja pojedinih modula nije strogo zadan. Studij uključuje i učenje drugog i trećeg stranog jezika (od toga jednog neindoeuropskog) tijekom cijelog studija te praktičan rad, odnosno sudjelovanje u provođenju istraživanja. Predviđen broj studenata omogućit će individualiziran i rad u malim grupama kao i naglasak na razvijanju specifičnih interesa pojedinaca u području jezikoslovlja.

Diplomski studij Lingvistika na našem Odjelu nudi studentima mogućnost temeljita izučavanja  strukture različitih jezika, ali i uloge jezika u društvenom životu. Naši studenti stječu znanje o specifičnostima jezika na svim razinama jezične strukture kao što su svojstva glasova (Fonetika i fonologija), morfemi i riječi (Morfologija), sintagme i rečenica (Sintaksa), značenje (Semantika). Osim toga, putem brojnih izbornih kolegija, studentima se omogućuje stjecanje uvida u odnos jezika i uma (Kognitivna lingvistika), usvajanje jezika i višejezičnost (Psiholingvistika), jezičnu varijabilnost i promjenu u društvenom i geografskom kontekstu (Sociolingvistika, Lingvistička geografija), odnos jezika, identiteta i kulture (Lingvistička antropologija, Jezik i identitet), ulogu jezika u procesima učenja i poučavanja u formalnom obrazovanju (Obrazovna lingvistika), jezika u uporabi ili kako značenje proizlazi iz konteksta (Pragmatika) te u nizu drugih područja. Studente se potiče da treći ili četvrti semestar studija provedu na nekom inozemnom sveučilištu u okviru programa razmjene (Erasmus+, CEEPUS i sl.).

Trenutno su na Odjelu zaposleni jedna redovita profesorica, jedna izvanredna profesorica, dva docenta i jedna asistentica. Nastavnici odjela u zvanju također sudjeluju kao mentori u poslijediplomskom programu Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru na smjerovima Filologija te Etnologija i antropologija.

Osnovna djelatnost Odjela, pored nastavne, jest i poticanje znanstveno-istraživačkoga rada. Dosad su se na Odjelu za lingvistiku vodili sljedeći znanstveno-istraživački projekti: Percepcija i artikulacija u hrvatskome jeziku (MZOS), Applied Technology for Language-Aided CMS, Transfer kao strategija u učenju stranih jezika (UIP-HRZZ), Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS) (Leverhulme Trust), Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa (ProViZA) (European Social Fund), Hrvatski u kontaktu s drugim jezicima,  a kao partner Odjel sudjeluje i u provedbi projekta Govori Makarskog primorja: sinkronijski i dijakronijski pristup (HrZZ). Na Odjelu se potiče mobilnost kako studenata tako i nastavnika te je dosada ostvareno preko deset kraćih i duljih studijskih boravaka u inozemstvu, a djelatnici su sudjelovali na preko pedeset konferencija u zemlji i inozemstvu. Objavljen je veći broj znanstvenih radova u publikacijama citiranima u bazama podataka WoS, SCOPUS kao i drugim A1 publikacijama. Dosad je Odjel za lingvistiku organizirao više međunarodnih skupova kao i osam Zadarskih lingvističkih foruma (ZLF-a), središnjeg godišnjeg događaja na odjelu. Osim toga, redovito se svake godine, u sklopu ciklusa Lingvistička srida, organiziraju gostujuća izlaganja domaćih i stranih znanstvenika. Naglasak na suvremenim lingvističkim teorijama i metodama te interdisciplinarnost središnje su značajke rada Odjela za lingvistiku na nastavnoj i znanstveno-istraživačkoj razini.