Odjel za lingvistiku

Nastavnici

Nastavnici Odjela za lingvistiku:


    

 Prof. dr. sc.  Marijana Kresić Vukosav  

Konzultacije: srijedom 13:00-14:00 sati

Ured 3.2. Tel. 023 200 837

e-mail: mkresic(at)unizd.hr

Poveznica na CRORIS: https://www.croris.hr/osobe/profil/30001

Poveznica na Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=soCpNvUAAAAJ&hl=en

Znanstveni interesi: primijenjena lingvistika, teorija jezika, germanistika, jezik i identitet, jezik i migracije, jezik i prostor, višejezičnost, ovladavanje inim jezikom, kontrastivna lingvistika, njemački jezik, engleski jezik, hrvatski jezik, modalnost, modalne čestice, teorije jezika i teorije spoznaje, hrvatski jezik u dijaspori

Životopis: Marijana Kresić Vukosav rođena je u Hannoveru (Njemačka) gdje je završila gimnaziju. Diplomirala je njemački i engleski jezik i književnost, nastavnički smjer, na Sveučilištu Leibniz u Hannoveru. Radila je kao asistentica i poslijedoktorandica na Odjelu za germanistiku istoga Sveučilišta u razdoblju od 2000. do 2009. godine. Doktorsku disertaciju s naslovom Sprache, Sprechen und Identität (“Jezik, govor i identitet”) obranila je 2005. godine, a od 2009. godine radi na Sveučilištu u Zadru na Odjelu za lingvistiku gdje je trenutno zaposlena kao redovita profesorica te obnaša funkciju pročelnice Odjela. Bila je voditeljicom projekta „Transfer kao strategija u učenju stranih jezika“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost te je sudjelovala kao suradnica na više znanstvenih i stručnih projekata, između ostalog na međunarodnom znanstvenom projektu Experimental Morphosyntax of South Slavic languages (EMSS). Objavila je nekoliko knjiga te velik broj znanstvenih radova u znanstvenim knjigama i časopisima kod uglednih međunarodnih izdavača.

 

Izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić  

Konzultacije: ponedjeljkom 12:00-13:00 sati

Ured 3.5. Tel. 023 200 827

e-mail: lsimicic(at)unizd.hr

Poveznica na CRORIS: https://www.croris.hr/osobe/profil/5273

Poveznica na Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=b8y0T3kAAAAJ&hl=en

Znanstveni interesi: sociolingvistika, lingvistička antropologija, jezična varijabilnost i promjena, jezični stavovi i jezične ideologije, jezik i identitet, jezik u migracijskim kontekstima, jezična politika i upravljanje jezikom (s posebnim fokusom na obrazovne kontekste), jezični vitalitet i održivost jezika (posebno u manjinskim i ugroženim jezicima), sociolingvistika globalizacije, urbana višejezičnost, istraživanje jezičnog krajolika i komodifikacija jezika, dijalektometrija

Životopis: Lucija Šimičić rođena je u Zagrebu gdje je završila Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je engleski i talijanski jezik i književnost (nastavnički smjer) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine te ondje doktorirala 2011. na temi “Identifikacijski procesi i jezične promjene na otoku Visu”. Od 2001. do 2012. godine radila je kao znanstvena novakinja/asistentica na Institutu za antropologiju u Zagrebu, a zatim na Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru na kojem je obnašala više različitih funkcija te čijom je pročelnicom bila od 2014. do 2021. godine. Bila je (su)voditeljicom triju znanstvenih projekata: Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa (ESF HR 3.2.01-0347, 2015-16, Čimbenici održivosti jezičnih manjina na Jadranu: poredbena analiza sociolingvističkog profila moliškohrvatske, zaratinske i arbanaške zajednice (Zaklada Adris, 2015-17), Manjinski jezici i kulture kao ekonomski resurs u lokalnom brendiranju i turističkoj promidžbi (znanstveno-tehničke suradnje Hrvatske i Austrije, 2022-23) te kao istraživačica sudjelovala na još deset domaćih i međunarodnih projekata. Zamjenica je voditelja smjera Filologija – lingvistika na Poslijediplomskom studiju Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru te je angažirana u uredničkom odboru međunarodnog časopisa Sociolinguistica (De Gruyter). Suautorica je knjige Arbanaški na raskrižju: vitalitet i održivost jednog manjinskog jezika (Srednja Europa) te suurednica knjige Le isole linguistiche dell’Adriatico (Aracne/Sveučilište u Zadru) i tematskog broja časopisa Open Linguistics Perspectives on Language Sustainability: Discourses, Policies, Practices (De Gruyter).

 

 Izv. prof. dr. sc. Marco Angster

Konzultacije:  utorkom 10:00-11:00 sati

Ured 3.5. Tel. 023 200 827

e-mail: mangster(at)unizd.hr

Poveznica na CRORIS: https://www.croris.hr/osobe/profil/33690

Poveznica na Google Scholar: https://scholar.google.it/citations?user=UJbRVNQAAAAJ&hl=it

Znanstveni interesi: morfologija, njemački manjinski jezici, tipologija, tvorba riječi, walserški dijalekti, višerječni izrazi, arealna lingvistika, korpusna lingvistika, granične pojave u morfologiji, adverbijali, (dvojezično) usvajanje prvog jezika

Životopis: Marco Angster rođen je u Ivrei (Italija). Diplomirao je 2006. godine na Sveučilištu u Torinu obranivši rad pod naslovom La perifrasi tue + infinito nel titsch di Gressoney. Godine 2009. magistrirao je s radom o sufiksalnim pridjevskim složenicama u njemačkom jeziku. Doktorirao je lingvistiku na Sveučilištu u Paviji 2013. godine obranivši disertaciju o uporabi refleksivnih markera i intensifikatora u tvorbi riječi. Nakon doktorata radio je kao poslijedoktorand na Sveučilištu u Torinu na projektu izgradnje dijakronijskog korpusa talijanskog jezika, a zatim je proveo dvije godine na Sveučilištu u Bolzanu gdje je upravljao govornim podatcima koji čine objedinjeni korpus Bolzano/Bozen proizašao iz nekoliko različitih projekata. Nakon toga radio je kao znanstveni asistent na Sveučilištu u Torinu na projektu koji je imao za cilj izradu prvog pisanog korpusa njemačkih manjinskih jezika iz pokrajina Piemonte i Valle d’Aosta (Walser). Na Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru zaposlen je kao docent 2017. godine. Bio je MOZVAG koordinator i Erasmus koordinator Odjela. Bavi se temama iz područja morfologije, opisa valserških jezika te izgradnje korpusa i jezičnih resursa o čemu je napisao i izložio brojne znanstvene radove.

 

 Doc. dr. sc. Mia Batinić Angster

Konzultacije: četvrtkom 08:30-09:30 sati

Ured 3.2. Tel. 023 200 837

e-mail: mbatinic(at)unizd.hr

Poveznica na CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334990

Poveznica na Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=Swl2-KEAAAAJ&hl=hr&oi=ao

Znanstveni interesi: sintaksa, morfologija, teorijska lingvistika, lokalnost u sintaksi, predikati, argumenti i adjunkti, kopulativne rečenice, višerječni izrazi, (dvojezično) usvajanje prvog jezika, fleksija i derivacija, modalnost

Životopis: Mia Batinić Angster rođena je u Splitu, gdje je završila I. klasičnu gimnaziju. Diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij kroatistike i talijanistike završila je obranivši diplomski rad o morfološkoj prilagodbi posuđenica u moliškohrvatskome, a doktorirala lingvistiku obranivši disertaciju Supostavna analiza rečenične anafore u hrvatskom i talijanskom jeziku. Tijekom studija boravila je na razmjeni u Udinama i Padovi te je radila kao demonstratorica na Odsjeku za talijanistiku i kao lektor hrvatskoga jezika. Po završetku studija bila je lektoricom hrvatskoga za strance u Croaticumu i profesoricom hrvatskoga i talijanskoga u gimnaziji. Od veljače 2012. godine zaposlena je na Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru. Usavršavala se u inozemstvu (Italija, Njemačka, Norveška, Poljska) i surađivala na nekoliko projekata (Transfer kao strategija u učenju stranih jezika, Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages, Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku). Suorganizira Lingvističku sridu, Zadarski lingvistički forum i druge skupove. Autorica je nekoliko knjiga i više znanstvenih članaka. Na Odjelu za lingvistiku obnašala je funkcije predstavnika suradnika, povjerenika za kvalitetu i zamjenice pročelnice.

 

Metka Bezlaj, mag.

Konzultacije: srijedom 12:00-13:00 sati

Ured 3.5. Tel. 023 200 827

e-mail: mbezlaj21(at)unizd.hr

Poveznica na CRORIS: https://www.croris.hr/osobe/profil/37453 

Poveznica na Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FfRTBIMAAAAJ

Znanstveni interesi: romanistika, sintaksa, korpusna lingvistika, kontrastivna analiza, sintaksa u romanskim jezicima, infinitivi u romanskim jezicima, paralelni višejezični korpusi, usvajanje drugog i trećeg jezika, podučavanje stranih jezika

Životopis: Metka Bezlaj rođena je u Zagrebu, gdje je završila gimnaziju. Godine 2017. diplomirala je francuski i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši interdisciplinarni rad na temu Infinitiv u španjolskom i francuskom. Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija primala je stipendiju Grada Zagreba za izvrsnost, a 2013. i 2017. godine je bila dobitnicom Nagrade za izvrstan uspjeh na studiju španjolskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Za vrijeme studija radi kao demonstratorica na Katedri za španjolski jezik Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od ak. g. 2017./18. do ak. g. 2020./21. radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta gdje drži španjolske jezične vježbe te je istovremeno zaposlena kao administrativna tajnica u Hrvatskom filološkom društvu. Od rujna 2021. radi kao asistentica na Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru. U ak. g. 2018./2019. upisala je sveučilišni poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.