Odjel za lingvistiku

Diplomski sveučilišni studij Lingvistike

 

Odjel za lingvistiku nudi dva diplomska studijska programa:

dvopredmetni studij (2 godine, 60 ECTS), (link na elaborat)

jednopredmetni diplomski studij (2 godine, 120 ECTS).

Sve informacije u daljnjem tekstu primjenjive su i na jednopredmetni i na dvopredmetni studij.

Način izvođenja studija: redoviti studij (predavanja, konzultativna nastava i mentorski rad)

Uvjeti upisa na studij:

Uvjete upisa te informacije o kvotama, rokovima i posebnostima razredbenog postupka možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zadru: https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/diplomski

Kompetencije koje se stječu po završetku studiranja:

Završetkom studija lingvistike studenti su osposobljeni za rad u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama lingvističke, filološke te općenito humanističke orijentacije gdje je nužno poznavanje teorije i metodologije istraživanja u suvremenoj lingvistici, psiholingvistici ili kognitivnim znanostima usmjerenima na jezik. Ovisno o odabranom području specijalizacije, studenti su osposobljeni za razna zanimanja u području profesionalnog podučavanja stranih jezika, prevođenju, izdavaštvu, novinarstvu, odnosima s javnošću, itd. Završetkom diplomskog studija iz lingvistike student će moći upisati poslijediplomski studij iz lingvistike, informacijskih znanosti, računarstva, kognitivnih znanosti i slično, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Ishodi učenja na razini studija:

na razinama fonologije, morfologije, sintakse i semantike studenti će moći:

 • navesti i definirati temeljne pojmove dotičnih disciplina
 • primijeniti te pojmove u analizi jezika na pripadajućim razinama (fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, semantičkoj)
 • samostalno istraživati teme od posebnog interesa
 • kritički diskutirati o teorijskim pozicijama, modusima analize i hipotezama unutar dotičnih disciplina.
 • u područjima istraživanja višejezičnosti, sociolingvistike, psiholingvistike te kognitivno orijentiranih i drugih interdisciplinarnih istraživanja, studenti će moći:
 • prikazati i evaluirati suvremene teorijske pristupe
 • identificirati i primijeniti istraživačke metode
 • evaluirati opravdanost rezultata empirijskih istraživanja

na društvenoj, profesionalnoj i općeljudskoj razini studenti će moći:

 • identificirati i analizirati ulogu jezika i komunikacije u interpersonalnim i društvenim procesima
 • provoditi znanstveni rad, koncipirati i sudjelovati u istraživačkim projektima u području lingvistike i srodnih disciplina
 • znanstveno utemeljeno pristupati rješavanju problema i izvršavanju zadataka u sferama svoga profesionalnog interesa ukoliko isti leži izvan znanstvenog bavljenja jezikom, tamo gdje su te sfere povezane s jezikom i komunikacijom (prevođenje, poučavanje stranih jezika, izdavaštvo, novinarstvo, odnosi s javnošću, itd.).

Stručni naziv koji se stječe završetkom diplomskog studija: magistar lingvistike.

Struktura diplomskog studija:

Oba su studija organizirana na način da studenti tijekom prve godine odslušaju pet obveznih kolegija: Fonetika i fonologija, Morfologija, Sintaksa, Semantika, Istraživačke metode u lingvistici te tijekom 3. semestra studija slušaju isključivo izborne koji se nude ciklički. Studenti jednopredmetnog studija, osim toga, manji broj izbornih kolegija slušaju i tijekom 1. i 2. semestra. Neki od izbornih kolegija na Odjelu za lingvistiku su sljedeći: Sociolingvistika, Lingvistička geografija, Lingvistička tipologija, Korpusna lingvistika, Jezične politike i planiranje jezika, Obrazovna lingvistika, Pragmatika, Lingvistička antropologija, Analiza diskursa, Dijalektologija, Leksikologija i leksikografija, Ovladavanje inim jezikom, Psiholingvistika, Jezik i identitet, Jezik i um, Lingvistička antropologija.