Odjel za lingvistiku

Znanstveni projekti

Projekti u tijeku

 

Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku – SARGADA (IP-2019-04-7896, Hrvatska zaklada za znanost), 2020-2024.

Voditeljica projekta: dr. sc. Matea Birtić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Suradnica na projektu s Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru: doc. dr. sc. Mia Batinić Angster

Opis projekta:

Temeljni je cilj projekta jasno i precizno definirati kriterije za razlikovanje dopuna i dodataka u hrvatskome jeziku te rezultate toga istraživanja primijeniti pri izgradnji sintaktičkoga repozitorija hrvatskoga jezika koji bi bio vrijedan resurs za unapređivanje alata za strojnu obradu te proučavanje i podučavanje hrvatskoga jezika. Teorijska strana projekta uključit će iscrpnu analizu pristupa dopunama i dodatcima unutar hrvatske gramatičarske tradicije te triju suvremenih lingvističkih pristupa (teorija valentnosti i ovisnosna gramatika, kognitivna gramatika i generativna gramatika). Prema mnogim jezikoslovnim teorijama (Tesnière 1959, Bresnan 1982, Chomsky 1981, Van Valin 2001 i dr.) dopune i dodatci dvije su odvojene gramatičke kategorije (sintaktičke, semantičke) u rečenici, što u novije vrijeme potvrđuju i psiholingvistička istraživanja (Boland 2005). Dopune su obvezni dijelovi rečenice koje izabire glagol i nužni su za razumijevanje događaja izražena glagolom (Ana jede jabuku.), a dodatci su neobvezni dijelovi rečenice koje ne izabire pojedini glagol i nisu nužni za razumijevanje događaja izražena glagolom (Ana jede jabuku u kuhinji.). Premda je takva podjela prisutna u gotovo svim gramatičkim teorijama, jasnu granicu između njih katkad nije jednostavno povući (npr. Vater 1978, Schütze 1995, Müller 1996, Koenig i dr. 2003). U literaturi su predloženi različiti testovi za razlikovanje dopuna i dodataka koji često daju dvojbene rezultate. Primijenjena strana projekta obuhvaća stvaranje mrežnoga repozitorija hrvatskih rečenica s glagolima uz koje se nalaze rečenični dijelovi dvojbene sintaktičke funkcije, što uključuje identificiranje i popisivanje glagola s takvim dopunama odnosno dodatcima u hrvatskome jeziku. Takvi će i njima srodni glagoli biti temeljito korpusno istraženi te teorijski analizirani unutar triju modela. U repozitorij će se unositi rečenice s dvojbenim sintaktičkim dijelovima i konačnim rješenjem o statusu njihovih dopuna/dodataka (samo jedno rješenje). Ako se rješenja razlikuju u trima modelima, to će se zabilježiti u obliku bilješke. Ovaj projekt važan je za razvitak područja istraživanja jer će temeljita analiza hrvatskih podatka s obzirom na kriterije triju teorija zacijelo pridonijeti boljemu razumijevanju ove pojave na općelingvističkome planu. Za kroatistiku su ova istraživanja važna jer će se opisati sintaktičke skupine koje do sada nisu bile iscrpno opisane i čiji status nije bio riješen. Javno dostupan repozitorij s dvojbenim rečeničnim dijelovima bit će od velike koristi u više segmenata društva (podučavanje, udžbenički materijali, sastavljanje testova iz hrvatskoga jezika, pomoć studentima, unapređivanje strojnoga prevođenja).

Završeni projekti

 

Projekt: «Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS)»

Voditelj projekta: Andrew Nevins, University College London, UK
Suradnice na projektu: Marijana Kresić, Mia Batinić

Opis projekta: The combinatorial possibilities provided by the unique number and gender morphology of the South Slavic languages create a rich array of morphosyntactic variability both within and across speakers in this language area. While a long dialectal tradition classifies local varieties in terms of lexical items (specifically, words for ‘what’), the present project aims to leverage experimental psycholinguistic research as a means of charting the morphosyntaxes of these languages. 

The research builds on methodology developed for Slovenian by the experimental morphologists, Andrew Nevins and Lanko Marušić, to be applied in parallel at the partner institutions using elicited production and comprehension tasks. The Network’s activities will yield research broadly applicable to understanding the effects of word order, topicality, prosody, and inflection on the choice of agreement controllers, and will bring clarity to incommensurable current descriptions of these phenomena based on non-experimental methods.

The Network  envisions a set of coordinated endeavours through research meetings, on-site expertise transfer, and digital resource sharing to foster a new set of collaborative partnerships addressing questions in geographically-based variation alongside morphosyntactic theory through the use of parallel research cooperation in experimental methods.

Izvor/mrežne stranice projekta: https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/linguistics-research/recently-funded-projects/coordinated-research-experimental

Financirano od strane: Leverhulme Trust (2014-2017.)


 

Projekt: Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa (ProViZA)

(HR 3.2.01-0347)

Voditeljica projekta: dr.sc. Klara Bilić Meštrić

Mentorica projekta: doc.dr.sc. Lucija Šimičić

Cilj je ovoga projekta istraživanje čimbenika koji pomažu očuvanju, ali i onih koji uzrokuju promjenu i/li gubljenje jezika zadarskih Arbanasa. U kontekstu sociolingvističkih istraživanja, etnojezični vitalitet obično se odnosi na zadržavanje vlastitoga jezika i identiteta, a visok stupanj vitaliteta podrazumijeva pozitivnu percepciju zajednice među samim pripadnicima zajednice, ali i šire. Jedan od ishoda projekta bit će i predlaganje konkretnih mjera za očuvanje jednog od najugroženijih jezika u Hrvatskoj u suradnji s pripadnicima same zajednice. U znanstvenom smislu, spoznaje i iskustva do kojih će se doći tijekom provedbe ovoga istraživanja pomoći će u daljnjoj razradi teorijskog okvira i metodologije istraživanja procesa koji pogađaju ugrožene i ponekad nevidljive jezične manjinske zajednice i drugdje u svijetu. Zbog toga je ovaj projekt važan kako za Zadar tako i za širu znanstvenu zajednicu. Poznato je naime da je očuvanje lokalnih jezika nužan preduvjet očuvanja sveukupnog sustava lokalnih društvenih mikrosustava te je jedan od preduvjeta održivoga razvoja na lokalnoj razini.

Osim toga, svrha je projekta ojačati istraživačke kompetencije jednog mladog istraživača/-ice, odnosno poslijedoktoranda/-ice, kroz provedbu znanstvenog istraživanja i poticanje profesionalnog razvoja putem edukacija, mobilnosti i umrežavanja s relevantnim institucijama u području istraživanja te povećanja vidljivosti arbanaškog jezika diseminacijom rezultata istraživanja.

Financiranje ovog projekta odobreno je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.2.01 „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada“ (Program razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013). Voditeljica projekta je dr. sc. Klara Bilić Meštrić, a mentorica projekta doc. dr. sc. Lucija Šimičić. Ukupna je vrijednost projekta kao i ukupan dodijeljen iznos bespovratnih sredstava 382.246,12 HRK, a predviđeno razdoblje trajanja projekta je 15 mjeseci, od 23.7.2015. do 22.10.2016. godine.

Međunarodni skup Perspectives on Language Sustainability: Discourses, Policies, Practices održat će se 16.-17. rujna 2016. u sklopu obilježavanja Europskog dana jezika.

Više informacija o skupu kao i prijavnice za skup dostupne su ovdje.

 Izvor/mrežne stranice projekta: www.proviza-unizd.eu


 

Projekt: Čimbenici održivosti jezičnih manjina na Jadranu: poredbena analiza sociolingvističkog profila moliškohrvatske, zaratinske i arbanaške zajednice 

Voditeljica projekta:     doc. dr. sc. Lucija Šimičić

Suradnici na projektu: 

doc. dr. sc. Ivana Škevin, Odjel za talijanistika

izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, Centar za jadranska onomastička istraživanja

Antonia Jazidžija, doktorandica na poslijediplomskom studiju Humanističke znanosti, Sveučilište u Zadru

Uslijed povijesnih migracija te specifičnih geografskih, demografskih i sociokulturnih okolnosti koje su im uslijedile, danas se na obje strane jadranske obale nalazi veći broj ozbiljno ugroženih jezičnih zajednica (Moseley et al., 2010). Cilj je ovoga jednogodišnjega istraživanja steći uvid u sličnosti i razlike u sociolingvističkom profilu triju takvih zajednica - arbanaške i zaratinske jezične manjine u Zadru kao i hrvatske jezične manjine u talijanskoj pokrajini Molise – s ciljem procjene njihovog etnojezičnog vitaliteta kao jednoga od ključnih elemenata etnojezične održivosti (Ehala, 2009, 2010, 2011). Pretpostavka je istraživanja da isti oni čimbenici koji mogu dovesti do potiranja etnojezičnog vitaliteta također mogu, uz primjenu odgovarajućih revalorizirajućih mjera, doprinijeti usporavanju negativnih trendova koji u konačnici dovode do osiromašenja jezičnog i kulturnog krajolika. Osim poredbene analize triju jezičnih zajednica, cilj je projekta ispitati i prikladnost dosada korištene metodologije u istraživanjima etnojezičnoga vitaliteta malih i ugroženih zajednica. S obzirom na specifičnosti svake od njih, tijekom povijesti ali i danas, predviđamo da će biti potrebna nadogradnja postojećih instrumenata kako bi ih se prilagodilo posebnostima dijagnosticiranja stupnja vitaliteta u vrlo malim i često asimiliranim zajednicama u kojima se tek manji dio starijeg stanovništva i dalje služi izvornim jezikom zajednice. Do navedenih spoznaja doći će se preliminarnim istraživanjem te intenzivnim terenskim radom u sve tri zajednice. Inovativnost projekta leži u holističkom pristupu složenoj problematici jezičnog očuvanja i zamjene jezika kao preduvjeta revalorizacijskih i mogućih revitalizacijskih inicijativa te, općenito, upravljanja jezikom u tim zajednicama na mikro i makro razini.

Projekt financira Zaklada Adris, program „Znanje i otkrića“, a razdoblje provedbe projekta od 30. listopada 2015. do 31. listopada 2016. godine.

Međunarodni simpozij 3. ZLF: Jezični otoci Jadrana / Le isole linguistiche dell'Adriatico

Projekt će se zaključiti na 3. Zadarskom lingvističkom forumom (ZLF 2016) međunarodnim simpozijem na temu“ koji će se održati 14. rujna 2016. Ovaj simpozij održat će se u sklopu obilježavanja Europskog dana jezika.

Više informacija o skupu kao i prijavnice za skup dostupne su ovdje.


 

Transfer kao strategija u učenju stranih jezika

Projekt "Transfer kao strategija u učenju stranih jezika" (Transfer as a strategy in language learning), bio je financiran od i trajao je od 2. 1. 2010. - 30. 06. 2013. Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Marijana Kresić Znanstvene novakinje: - Tanja Gulan, prof. - Mia Batinić, prof. Projekt nastoji poboljšati metodologiju nastave stranog jezika sustavno koristeći proces koji se prirodno, ali ne uvijek ispravno, pojavljuje u usvajanju drugog ili ostalih jezika: transfer pravila i elementa od prije naučenih jezika na usvajanje novog. Istraživanja u okviru projekta temelje se na tvrdnji da, u kontekstu sve veće potrebe društva za kompetencijama višejezičnosti, u učenju stranog jezika treba koristiti bogato znanje i kompetencije kojima pojedinci već raspolažu u trenutku kada počinju učiti novi jezik. Posjetite mrežne stranice projekta: Sveučilišta u Zadru Hrvatske zaklade za znanost,

http://www.transfer-in-language-learning.net/