Odjel za lingvistiku

On line upisi za prvu godinu jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih studija - UPUTE

Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se od 1. do 7. listopada 2021. za pristupnike koji su završili preddiplomski studij do 30. rujna 2021. i imaju upisni broj.
Pristupnici koji su se prijavili u sustav NISpDS, ali do 30. rujna 2021. još nisu završili preddiplomski studij, upisivat će se unutar propisane kvote od 11. do 15. listopada 2021.
Upisi u prvu godinu diplomskih studija za sve studijske programe obavljaju se online.
UPUTE