Odjel za lingvistiku

Preddiplomski sveučilišni studij "Language and Communication in a Multilingual Society / Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu"

Preddiplomski sveučilišni studij "Language and Communication in a Multilingual Society / Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu"

Više informacija možete pronaći ovdje.

Trajanje studija: 6 semestara

Način izvođenja studija: redoviti studij (predavanja, konzultativna nastava i mentorski rad)

Uvjeti upisa na studij:

Upisi su mogući putem mrežne stranice www.postani-student.hr pod hrvatskim nazivom studija Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu.

Uvjete upisa te informacije o kvotama, rokovima i posebnostima razredbenog postupka možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zadru: https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/preddiplomski

Kompetencije koje se stječu po završetku studiranja:

Osobama koje završe dvopredmetni preddiplomski studij Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu / Language and Communication in a Multilingual Society otvoreno je nekoliko mogućnosti za zapošljavanje, odnosno daljnje usavršavanje, koje uključuju:

1. radno mjesto stručnjaka u području lingvistike/primijenjene lingvistike u akademskoj zajednici, vladinim i nevladinim organizacijama ili u komercijalnim djelatnostima koje obično uključuju nastavak obrazovanja, ali ne nužno;

2. nastavak obrazovanja i karijera koja se nadovezuje na temelje stečene na preddiplomskome studiju, kao na primjer diplomski studij lingvistike ili određenoga jezika, informacijskih znanosti itd.;

3. zaposlenje na radnome mjestu koje je obično otvoreno stručnjacima koji su diplomirali u području humanističkih znanosti, ali uz dodatnu prednost posjedovanja jezičnih i naprednih analitičkih sposobnosti.

Na kraju studija studenti mogu:

 • pokazati znanje i razumijevanje osnovnih pojmova i načela u području lingvistike,
 • objasniti i navesti primjere struktura i funkcija jezika i komunikacijskih procesa te ih analizirati, osobito u višejezičnim kontekstima,
 • primijeniti temeljne pojmove lingvističke analize i komunikacije na stvarne podatke iz jezika,
 • klasificirati glavne predstavnike jezičnih porodica,
 • samostalno pronaći podatke o nekom jeziku koji student ne poznaje i utvrditi izvore kojima se produbljuje novostečeno znanje,
 • navesti primjere jezične raznolikosti i varijacije na svijetu te kritički raspravljati o njima,
 • pojasniti temeljne aspekte višejezičnosti i prikazati njezine implikacije za pojedinca i društvo,
 • shvatiti na koji se način spoznaje iz procesa učenja drugoga i trećega jezika mogu primijeniti na kontekst podučavanja,
 • razviti programe za učenje i podučavanje jezika te predvidjeti višejezičnost u određenim institucionalnim i društvenim kontekstima te upravljati njome,
 • prepoznati, izabrati i primijeniti odgovarajuće komunikacijske strategije u međukulturnim situacijama te u profesionalnim kontekstima,
 • rukovati tekstovima u digitalnom obliku uz primjenu osnovnih vještina kodiranja znakova, oblikovanja teksta i protokola za označavanje jezika,
 • klasificirati korpuse različitih jezika te leksikografske i terminološke izvore te ih upotrebljavati samostalno,
 • odabrati i primijeniti digitalne alate za analizu teksta,
 • steći osnovne kompetencije za određivanje formata audiozapisa i primjenjivanje alata za osnovnu obradu govornih jezičnih podataka,
 • nabrojati temeljne metode za istraživanje jezika,
 • odabrati i primijeniti metode za kvalitativnu i kvantitativnu analizu jezičnih podataka,
 • izraziti vlastite ideje i argumente u pisanome i govornome obliku na engleskome jeziku,
 • iznijeti rezultate analize problema u pisanome i govornome obliku,
 • vršiti osnovnu komunikaciju na nekom neindoeuropskome stranom jeziku i dodatnome stranom jeziku,
 • raspravljati i kritički prosuđivati rezultate istraživanja te probleme vezane za život i struku koji se odnose na jezik, komunikaciju i višejezičnost u suvremenome društvu,
 • primijeniti načela lingvističkih istraživanja na rješavanje praktičnih problema.

Stručni naziv koji se stječe završetkom diplomskog studija: prvostupnik lingvistike.

Struktura preddiplomskog studija:

Struktura programa je modularna što znači da se svi kolegiji nude unutar jednog od ukupno osam modula. Studij se sastoji od uvodnoga modula (M0: Razumijevanje jezika, komunikacije i jezične raznolikosti), četiri tematska modula (M1: Višejezičnost u prostoru i vremenu; M2: Učenje i podučavanje jezika; M3: Međukulturna komunikacija u digitalnom dobu; i M4: Jezične tehnologije, jezični izvori i alati) koja su usmjerena na različita područja lingvistike i nude se studentima od drugoga do petoga semestra, završnoga modula (MF) koji uključuje izradu završnoga rada, odnosno obvezno terensko istraživanje uz polaganje završnoga ispita te izbora dodatnih izbornih kolegija u ponudi Sveučilišta u Zadru. Usporedno s modulima M0, MF i M1-M4 tijekom se prvih pet semestara nudi i horizontalni modul (MSM: Vještine i metode za studij jezika) koji je usmjeren na usvajanje komunikacijskih vještina na engleskome jeziku (pismenih i govornih), pismenih vještina na hrvatskome jeziku te osnova istraživačkih metoda i obrade podataka (kvantitativnih i kvalitativnih) Modul Strani jezik (MF) poluizborni je modul koji studenti moraju upisati prvih pet semestara, ali u okviru kojega mogu upisati jezik po vlastitome izboru (u sklopu istoga modula obvezni su upisati i barem jedan neindoeuropski jezik tijekom najmanje dva semestra).